VTEM skitter

Morsy pod gwiazdami II

VTEM skitter

Bal Morsy i Przyjaciele

VTEM skitter

Mikołajki z Morsami

VTEM skitter

VII Inwazja Morsów

VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

Regulamin kąpieli obowiązujący  
w Stowarzyszeniu „Morsy Turek”

Każda z osób należąca do Stowarzyszenia Morsy Turek ponosi całkowitą odpowiedzialność za własny stan zdrowia i na własną odpowiedzialność korzysta z zimnych kąpieli.

§ 1

Przez określenia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:
1. SMT
Stowarzyszenie Morsy Turek;
2. Oświadczenie kąpieli
dokument potwierdzający, że osoba korzysta z zimnych kąpieli dobrowolnie;  
3. Kąpiel
czynność, podczas której członkowie SMT zanurzają się w wodzie;  
4. Osoby niepełnoletnie
osoby, których wiek określa się poniżej 18 roku życia;
5. Sezon
czas określony kalendarzowo do korzystania z zimnych kąpieli;
6. Zespół
określona ilość osób korzystająca z kąpieli w danym dniu;
7. Regulamin
regulamin kąpieli obowiązujący w Stowarzyszeniu Morsy Turek.

§ 2

Postanowienia ogólne.
1. Sezon korzystania z zimnych kąpieli określony jest datami kalendarzowymi.
2. Czas trwania sezonu: od października danego roku kalendarzowego do kwietnia następnego roku kalendarzowego.
3. Oświadczenie kąpieli winna złożyć każda osoba chcąca korzystać ze wspólnych zimnych kąpieli. Osoba niezrzeszona wypełnia każdorazowo oświadczenie. Brak oświadczenia skutkuje zakazem kąpieli.
4. Oświadczenie kąpieli złożone przez członków SMT obowiązuje bezterminowo.
5. Podczas wszelkich imprez organizowanych przez SMT, oświadczenia kąpieli składa każda osoba korzystająca z zimnej kąpieli oprócz członków SMT.
6. Osobą odpowiedzialną za gromadzenie oraz archiwizowanie oświadczeń kąpieli jest Zarząd SMT lub osoba przez niego wyznaczona.
7. Osoby niepełnoletnie wyrażające chęć wspólnej zimnej kąpieli dostarczają Oświadczenie kąpieli, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Rodzice lub prawni opiekunowie sprawują osobistą opiekę podczas zimnych kąpieli osób niepełnoletnich.
9. Zabrania się fałszywego alarmowania o niebezpieczeństwie, udawania (pozorowania) stanu zagrożenia i innych zachowań, które mogą wprowadzić w błąd pozostałych uczestników kąpieli.
10. Każdy z kąpiących odpowiada za bezpieczeństwo własne oraz osób, nad którymi sprawuje opiekę prawną
11. Zabrania się kąpieli:
po spożyciu alkoholu
po zażyciu środków odurzających, leków psychotropowych itp.
12. W trakcie oficjalnych kąpieli zabrania się spożywania na terenie stanicy alkoholu oraz środków odurzających. Osoby nie stosujące się do zakazu będą wypraszane ze stanicy.            


§ 3

Zasady korzystania z kąpieli przez osoby zrzeszone w SMT oraz niezrzeszone.
1. W sezonie   kąpiel rozpoczyna się o 12.00  
2. Miejscem kąpieli jest Zbiornik Przykona   / stanica żeglarska
3. Przed kąpielą około   30   minut przeznaczone jest na rozgrzewkę.
4. Rozgrzewkę wykonuje się w stroju sportowym lub kąpielowym.
5. Rozgrzewkę wykonujemy indywidualnie lub zespołowo
6. Po zakończeniu rozgrzewki i na wyraźny znak osoby prowadzącej można zacząć korzystać z kąpieli.
7. Zalecany czas trwania zimnej kąpieli:
do 2 minut; dotyczy nowych osób,
do   50   minut dla stałych członków SMT
8. Osoby uczestniczące w kąpielach mają zakaz wypływania poza obszar wyznaczony przez Zarząd SMT lub osobę prowadzącą zespół.
9. Każda z osób wytypowana przez Zarząd SMT do prac związanych z utrzymaniem czystości lub przygotowaniem wejścia członków Klubu do wody (np. kruszenie lodu) powinna sumiennie wykonywać polecone zadania.
10. W celu zachowania bezpieczeństwa jedna osoba powinna zostać na brzegu i obserwować kąpiących się.
11. Podczas wieczornych spotkań nad zbiornikiem w szczególności po zmroku kąpiel samodzielna jest niedopuszczalna.
12.
Każda osoba zrzeszona lub niezrzeszona a biorąca udział w kąpieli wpisuje się na listę osób kąpiących się w danym dniu. To na osobie kąpiącej spoczywa obowiązek wpisania się na listę. Tylko osoby będące na liście mają prawo do kąpieli organizowanych przez SMT. Osoby kąpiące się mimo zakazu robią to poza oficjalną kąpielą organizowaną przez SMT i robią to na własną odpowiedzialność.
13. Osoba niezrzeszona po trzech kąpielach powinna podjąć decyzję o wstąpieniu do SMT lub rezygnacji ze wspólnych oficjalnych kąpieli organizowanych przez SMT.  

§4

Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin swoim zakresem obejmuje osoby korzystające z kąpieli.
2. Zmiany w treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Regulamin zatwierdza Zarząd SMT.
4. Każda z osób zrzeszona w SMT ma prawo do wnoszenia uwag oraz wniosków związanych z regulaminem kąpieli.
5. Uwagi oraz wnioski dotyczące Regulaminu należy zgłaszać do Zarządu SMT
6. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
7. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkować może utratą członkostwa w Klubie.
8. Każdy z kąpiących zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz po złożenia podpisanego oświadczenia, iż został poinformowany o postanowieniach Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem   20.11.2016r.

Powered by JS Network Solutions