VTEM skitter

Morsy pod gwiazdami II

VTEM skitter

Bal Morsy i Przyjaciele

VTEM skitter

Mikołajki z Morsami

VTEM skitter

VII Inwazja Morsów

VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

STATUT  
STOWARZYSZENIA MORSY TUREK
  


WSTĘP

Stowarzyszenie pod nazwą „Morsy Turek” jest organizacją ludzi propagujących zimowe kąpiele na otwartych akwenach, hartowanie ciała oraz zdrowy styl życia.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie „Morsy Turek" ,  zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem , działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.176).

§ 2.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Turek.
2. Stowarzyszenie  dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 5.

Stowarzyszenie  współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do realizacji swych celów może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia jest:
- ochrona i promocja zdrowia,
- upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ochrona zwierząt,
-szerzenie wiedzy na temat morsowania,
- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi aktywnym wypoczynkiem.
- promocja miast, miejscowości i gmin Powiatu Tureckiego.
- prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej.
-    wspieranie akcji charytatywnych.
- promocja i organizacja wolontariatu.
-  wspieranie udziału młodzieży w życiu społecznym.
-    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
-    inicjowanie i wspieranie społecznej aktywności mieszkańców.
- edukacja.

2. Formy działania Stowarzyszenia:
organizowanie akcji propagujących ochronę zdrowia poprzez promowanie morsowania jako przykładu zdrowego trybu życia /poprzez wspólne kąpiele w zamarzniętych akwenach wodnych/,
- uświadamianie o zaletach morsowania /poprzez Internet oraz przy okazji kąpieli na akwenach wodnych/,
- organizowanie wspólnych wyjazdów, sesji /integracja grupowa/,
- organizowanie imprez rekreacyjnych,
- organizowanie imprez i wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
- współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
- organizowanie akcji chroniących dziedzictwo przyrodnicze /w tym akcji sprzątania otoczenia akwenów wodnych, dbania o czystość wód, ochrona zwierząt/,
- wymiana informacji i doświadczeń z innymi klubami Morsów w Polsce i poza granicami kraju /Internet/.
- wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
- udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w miarę posiadanych środków.
- organizowanie spotkań mieszkańców z przedstawicielami świata nauki, kultury, sportu, rekreacji oraz   organizacji pozarządowych i samorządowych.
- współpracę z organizacjami pozarządowymi.
- organizowanie imprez integrujących społeczność lokalną.
- współpracę z władzami samorządowymi i innymi podmiotami życia publicznego.
- wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
- współpraca z mediami, w tym opracowywanie informacji dla prasy o realizowanych przez stowarzyszenie projektach i akcjach.


§ 8.

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu  przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
- zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
- korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
- brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
- przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek członkowskich najpóźniej do końca listopada,
- czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
- dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek zarządu Walne Zebranie Członków.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia  wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 15.

Członkowie honorowi oraz członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku wpłacania składek członkowskich.

§ 16.

1. Stowarzyszenie ma prawo nadawania godności i tytułów.
2. Godność nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Osoba, której nadano godność, może brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach, posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

§ 17.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
- wskutek nieopłacenia składki rocznej w terminie do końca listopada, jeśli zarząd stowarzyszenia uzna opóźnienie za nieusprawiedliwione,
- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Klubu.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 20.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji lub potrzeby zwiększenia liczby członków do realizacji celów Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 3/4 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
- Zwyczajne,
- Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa  lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu Komisja Rewizyjna):
-  z własnej inicjatywy,
-  na żądanie Komisji Rewizyjnej,
-  na pisemny wniosek członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
8. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
9. W przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia tj. obecności co najmniej jednej czwartej liczby członków uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie odbywa się  w tym samym dniu, po upływie 15 min od uprzednio wyznaczonego terminu bez względu na liczbę uczestników głosowania.§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym.
4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. nadawanie i pozbawianie tytułów i godności honorowych ,
9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,  nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

  § 23.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu członków.
3. W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes,
2) dwóch Wiceprezesów,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik,
5) Członkowie.
4. Wybrani przez Walne Zgromadzenie członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwały.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu członków Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.


§ 24.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego
Zgromadzenia, a w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
3) zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia,
4) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
5) zwoływanie Walnych Zebrania,
6) przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
7) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
8) wyznaczanie pełnomocników,
9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

 

 

 

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
3. Wybrani przez Walne Zebranie członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być żaden z członków Zarządu.
5. Uchwały Komisji, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
6. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

§ 26.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej,
2) zatwierdzanie rocznego sprawozdanie finansowego sporządzonego przez Zarząd,
3) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia  

§ 27.

Stowarzyszenie może posiadać, zbywać i nabywać mienie ruchome i nieruchomości oraz
prawa rzeczowe.

§ 28.

Źródłami pozyskania funduszy na cele statutowe Stowarzyszenia są:
1) wpływy ze składek lub dobrowolnych świadczeń członkowskich,
2) dochody wynikające z ofiarności publicznej,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) dotacje, granty.

§ 29.


1. Dla oświadczeń woli, w tym oświadczeń w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Zarząd może wyznaczyć Pełnomocnika, który jednoosobowo składać może oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia do wysokości określonej w uchwale wyznaczającej.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.


Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia   

§ 30.

1. Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie większością  głosów w obecności co najmniej jednej czwartej członków uprawnionych do głosowania.
2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością  głosów w obecności co najmniej jednej czwartej członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

Powered by JS Network Solutions